Kalkulator kosztowo-podatkowy wynagrodzenia

Uwaga:
Wyliczenia poniższe zostały dokonane wyłącznie przy zastosowaniu formuł matematycznych. Przy obliczeniach dokonywanych dla celów podatkowych - należy mieć dodatkowo na uwadze, że podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku odpowiednio się zaokrągla

Masz zamiar zatrudnić pracownika.
Podaj kwotę wynagrodzenia brutto:


Obliczenie wynagrodzenia netto
L.p. Stawki podatkowe itp. Wyszczególnienie Kwoty z wyliczenia
1.
Wynagrodzenie brutto
2a
ZUS pracownika: ubezpieczenie emerytalne
2b
ZUS pracownika: ubezpieczenie rentowe
2c.
ZUS pracownika: ubezpieczenie chorobowe
2
Razem składki na ZUS
3.
Koszty uzyskania - w pierwszym miejscu pracy
4.
Podstawa opodatkowania (poz. 1 - poz. 2a, 2b i 2c -poz. 3)
5.
Podatek naliczony od poz. 4 - wg skali podstawowej
6.
Minus ulga w skali miesięcznej
7.
Podatek naliczony (poz. 5 - poz. 6):
8.
Składka "zdrowotna" [(poz. 1 - poz. 2) x %]
9.
Składka "zdrowotna" do odliczenia od pdof
10.
Składka "zdrowotna" obciążająca pracownika (poz. 8 - poz.9)
11.
Kwota do wypłaty pracownikowi (poz. 1 - poz.2 - poz. 7 - poz.10)


Obliczenie kosztów pracy
L.p. Stawki podatkowe itp. Wyszczególnienie Kwoty z wyliczenia
1.
Wynagrodzenie brutto
2
składka emerytalna
3.
składka rentowa
4.
Ubezpieczenie wypadkowe (stawka standardowa)
5.
Razem składki ubezpieczeniowe poz. 2 + poz. 3 + poz. 4
6.
Plus Fundusz Pracy
7.
Plus FGŚP
8.
Razem (poz. 5 + poz.6 + poz.7)
9.
Plus 1/12 z rocznego odpisu na ZFŚS na 1 pracownika (37,5% średniego wynagrodzenia)
10.
Ogółem narzuty, co stanowi % wynagrodzenia brutto
11.
Razem koszt zakładu pracy, co stanowi % wynagrodzenia brutto
12.
w tym - wynagrodzenie netto zł %gb
de
ru